Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst

prompt clausule


[Lees aandachtig] U dient de volgende overeenkomst zorgvuldig te lezen voordat u op akkoord klikt in het registratieproces van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk. Lees aandachtig en begrijp de relevante clausules in de overeenkomst, waaronder:

1. Overeenkomst met u over de voorwaarden van vrijstelling of beperking van aansprakelijkheid;

2. het met u eens zijn over de toepassingsvoorwaarden van de wet en jurisdictie;

3. Andere belangrijke termen vet of onderstreept.


Voor vragen over de overeenkomst kun je terecht bij de klantenservice van de website van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk.


[Speciale herinnering] Wanneer u de informatie invult zoals gevraagd op de registratiepagina, de overeenkomst leest en ermee instemt, en alle registratieprocedures voltooit, betekent dit dat u alle inhoud van de overeenkomst volledig hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als je een geschil hebt met het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk vanwege de platformdienst, is de "Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkserviceovereenkomst" van toepassing. Indien u een geschil heeft met andere gebruikers tijdens het gebruik van platformdiensten, zal dit worden behandeld in overeenstemming met de overeenkomst die tussen u en andere gebruikers is bereikt.


Als u tijdens het lezen van de overeenkomst niet akkoord gaat met de relevante overeenkomst of een van de voorwaarden ervan, moet u het registratieproces onmiddellijk stopzetten.


Dutch E-commerce News zal u de diensten verlenen waarvan u geniet in overeenstemming met de volgende voorwaarden en bepalingen, die u aandachtig leest en naleeft.


Welkom bij het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk. Voordat u gebruik maakt van de diensten van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, dient u deze serviceovereenkomst te lezen en na te leven. De voorwaarden beschreven in deze overeenkomst zijn van toepassing op uw gebruik van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk. commerce news network Diverse tools en diensten (hierna "diensten" genoemd) voor handel en communicatie op de wereldwijde elektronische markt (B-TO-B) tussen ondernemingen (e-markt).


1. Accepteer de voorwaarden


Als u op enigerlei wijze deelneemt aan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, betekent dit dat u deze overeenkomst met het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk volledig hebt gelezen, begrepen en ermee instemt, en u bent gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst (hierna te noemen de "voorwaarden").


Dutch E-commerce News Network behoudt zich het recht voor om de "voorwaarden" op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Als er wijzigingen zijn in de "voorwaarden", zal het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk de wijzigingen aanbrengen op zijn officiële website en de wijzigingen benadrukken. Als u niet akkoord gaat met de relevante wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van de "service". Zodra de herziene "voorwaarden" op de officiële website van de Nederlandse e-commerce nieuwswebsite zijn gepubliceerd, worden ze automatisch onmiddellijk van kracht. Zodra u de "service" blijft gebruiken, betekent dit dat u de herziene "voorwaarden" hebt geaccepteerd. Wanneer u een geschil heeft met het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, prevaleert de serviceovereenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is elke nieuwe inhoud die de reikwijdte van de "service" uitbreidt of de functies ervan verbetert, gebonden aan deze overeenkomst.


De inhoud van deze serviceovereenkomst omvat de inhoud van de overeenkomst en alle verschillende regels die zijn gepubliceerd of zullen worden gepubliceerd door het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk. Alle regels maken integraal deel uit van de overeenkomst en hebben dezelfde rechtsgevolgen als de inhoud van de overeenkomst.Als u niet akkoord gaat met de verschillende regels van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, staak dan het gebruik, als u doorgaat met gebruiken Het wordt geacht impliciet akkoord te gaan met de Nederlandse e-commerce. Allerlei regels die zijn gepubliceerd of zullen worden gepubliceerd door het nieuwsnetwerk.


2. Voorwaarden voor het gebruik van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk


Wanneer u het registratieproces voltooit of de service op andere manieren gebruikt die zijn toegestaan door het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, moet u een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere organisatie zijn met volledige burgerrechten en capaciteiten die passen bij de civiele procedure waarmee u bezig bent . Als u niet over de bovengenoemde vakkwalificaties beschikt, maak dan geen gebruik van de service, anders dragen u en uw voogd alle gevolgen die hierdoor worden veroorzaakt en heeft het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk het recht om uw account te annuleren of te bevriezen en rapporteer aan u en uw voogd Claim. Als u een bedrijf of andere rechtspersoon vertegenwoordigt om zich te registreren op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om het bedrijf of de rechtspersoon te onderwerpen aan de "voorwaarden" van deze overeenkomst.


Het Nederlandse E-commerce Nieuws Netwerk kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken, besluiten de levering van "diensten" aan een eenheid of persoon te weigeren of te beëindigen. "Diensten" worden niet verstrekt aan leden van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk wiens kwalificaties tijdelijk of permanent zijn beëindigd. Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk behoudt zich ook het recht voor om de "service" tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten zonder schriftelijke kennisgeving.


3. Kosten


Dutch E-commerce News Network behoudt zich het recht voor om "service" kosten in rekening te brengen.


U bent verantwoordelijk voor alle belastbare kosten die u maakt voor het handelen, het verkrijgen van betaalde diensten van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk of het contact opnemen met de Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkserver, evenals gerelateerde hardware, software, communicatie, netwerkdiensten en andere kosten. .


4. De website Dutch E-commerce News wordt alleen gebruikt als platform voor het verkrijgen van informatie


Via de platformdiensten van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk kunt u transactie-informatie publiceren, product- en service-informatie opvragen, transactie-intenties bereiken en transacties uitvoeren op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, andere leden evalueren en deelnemen aan de organisatie van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk Activiteiten en het gebruik van overige informatiediensten en technische diensten.


Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk dient alleen als platform voor gebruikers om handelsobjecten te vinden, goederen- en dienstentransacties te onderhandelen en verschillende handelsgerelateerde service-informatie te verkrijgen. Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk betrekt gebruikers niet bij de rechtsverhouding en juridische geschillen die voortvloeien uit transacties, en zal en kan niet betrokken zijn bij de transacties van de partijen bij de transactie. Bovendien moet u er rekening mee houden dat de risico's van het omgaan met frauduleuze personen objectief zijn. Het Netherlands E-commerce News Network hoopt dat u voorzichtig zult zijn en uw gezond verstand gebruikt bij het gebruik van de diensten van het Netherlands E-commerce News Network.


Het Dutch E-commerce News Network heeft geen controle over en kan de kwaliteit, prestaties, veiligheid of wettigheid van de items die bij de transactie betrokken zijn, de authenticiteit of nauwkeurigheid van de bedrijfsinformatie niet controleren en kan evenmin de prestaties van de partijen bij de transactie onder de handelsovereenkomst De hoedanigheid van verplichting. Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk kan en zal niet controleren of de partijen bij de transactie hun contractuele verplichtingen kunnen nakomen. Na het verkrijgen van informatie op het platform van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, het transactiegedrag tussen u en de handelspartner, doet het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk daar niet aan mee en neemt het niet de verplichting op zich van defectgarantie en eigendomsgarantie Alle geschillen zullen door partijen zelf worden beslecht en onafhankelijk van de wettelijke aansprakelijkheid worden gedragen.


5. Uw informatie en artikelen te koop


"Uw informatie" omvat alle informatie die u verstrekt aan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk of andere gebruikers tijdens het registreren, verhandelen of aanbieden van items, in een openbare informatieve gelegenheid of via een e-mailformulier, inclusief gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, afbeeldingen, woorden of andere materialen. U dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor "uw informatie", en het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk is slechts een passief kanaal voor u om "uw informatie" online te publiceren en te publiceren. Als het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk echter van mening is dat "uw informatie" ertoe kan leiden dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk enige wettelijke of morele verantwoordelijkheid draagt, of dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk (geheel of gedeeltelijk) de internetserviceprovider of Diensten van andere providers verliest, of als u niet inlogt of opnieuw inlogt op de website binnen de door het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk gestelde tijdslimiet, kan het bedrijf naar eigen goeddunken besluiten om enige actie die het bedrijf nodig of passend acht voor "uw informatie", inclusief maar het is niet beperkt tot het verwijderen van dergelijke gegevens. U garandeert hierbij dat u alle rechten heeft op de "uw informatie" die wordt ingediend bij het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, inclusief de volledige intellectuele eigendomsrechten. U bevestigt dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk niet verantwoordelijk is om te bepalen of te bepalen welk materiaal u indient bij het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk moet worden beschermd, en "uw informatie" gebruikt voor andere gebruikers die genieten van de "service", Nederlands e-commerce nieuws Net hoeft ook geen enkele verantwoordelijkheid te dragen.


5.1 Registratieplicht


Als u zich registreert op de website van Dutch E-commerce News, gaat u akkoord met:


(a) Waarachtige, nauwkeurige, volledige en actuele informatie over u of uw organisatie verstrekken volgens de vereisten van het informatieformulier voor leden dat is gepubliceerd op de website van Dutch E-commerce News;


(b) Ledeninformatie tijdig onderhouden en bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig te houden en de huidige situatie weer te geven. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of niet overeenkomt met de huidige situatie, of als het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of niet overeenkomt met de huidige situatie, Dutch e-commerce news NET heeft het recht om uw registratie-identiteit en lidmaatschapsinformatie op te schorten of te beëindigen, en u momenteel of in de toekomst te weigeren om gebruik te maken van alle of een deel van de "diensten" die worden aangeboden door het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk , draagt het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid, u draagt alle directe of indirecte verliezen en nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.


(c) Als u zich namens een bedrijf of een ander niet-individueel rechtssubject wilt registreren en genieten van de "service" op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om het bedrijf of andere niet-individueel juridisch onderwerp onderworpen aan deze overeenkomst "Voorwaarden" zijn gebonden. In geval van geschillen zullen u en het bedrijf of andere niet-individuele rechtspersonen onderhandelen of de zaak regelen door middel van een rechtszaak, en het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk is vrijgesteld van eventuele verantwoordelijkheden die hiermee verband houden.


U geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming dat wanneer uw accountgegevens met succes zijn geregistreerd, u het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk hebt geautoriseerd om bekend te maken aan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk en tegelijkertijd het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk machtigt om deze te gebruiken, zodat u de Nederlandse e-commerce handiger kunt gebruiken Nieuws netwerkdiensten.


U moet zich registreren.Onjuiste registratie betekent dat gebruikers software, programma's, enz. gebruiken om accounts in grote hoeveelheden te registreren, informatie te publiceren en ander gedrag dat de werking van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk hindert. Voor leden die worden verdacht van onjuiste registratie van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, zal het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk waarschuwingen, verboden, identiteitsverificatie, beperkingen op het creëren van winkels, beperkingen op het bestellen van website-gerelateerde diensten, beperkingen op het verzendende station in acht nemen. brieven, en beperkingen op het vrijgeven van goederen, afhankelijk van de omstandigheden. , Beperk het inloggen op de website en andere controlemaatregelen.


5.2 Lidregistratienaam, wachtwoord en vertrouwelijkheid


De ledenregistratienaam en gebruikersnaam die u registreert en gebruikt, mogen niet de volgende omstandigheden hebben:


(a) Schending van de Grondwet of wet- en regelgeving.


(b) De veiligheid in gevaar brengen, geheimen onthullen, de politieke macht ondermijnen en de eenheid ondermijnen.


(c) Schade aan eer en belangen, schade aan publieke belangen.


(d) Het aanzetten tot etnische haat, etnische discriminatie en het ondermijnen van etnische eenheid.


(e) Het vernietigen van religieus beleid en het bevorderen van sekten en feodale bijgeloof.


(f) Het verspreiden van geruchten, het verstoren van de sociale orde en het ondermijnen van de sociale stabiliteit.


(g) Het verspreiden van obsceniteit, pornografie, bloggen, geweld, moord, terreur of het aanzetten tot misdaad.


(h) Anderen beledigen of belasteren, inbreuk maken op de wettelijke rechten en belangen van anderen.


(i) Bevat andere inhoud die verboden is door wetten en administratieve voorschriften.


U kunt een gebruikersnaam of gebruikersbijnaam voor uw account instellen, maar de gebruikersnaam of gebruikersbijnaam die u instelt, mag geen inbreuk maken op of vermoed worden inbreuk te maken op de legitieme rechten en belangen van anderen. Als de gebruikersnaam of gebruikersbijnaam die u instelt, wordt verdacht van inbreuk op de wettelijke rechten van anderen of in strijd met wet- en regelgeving, heeft het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk het recht om de service aan u te beëindigen en uw account op te zeggen. Nadat het account is geannuleerd, staat de bijbehorende gebruikersnaam open voor andere geautoriseerde gebruikers om zich te registreren en te gebruiken.


Tijdens het registratieproces kiest u een registratienaam en wachtwoord voor het lidmaatschap. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw lidmaatschapsregistratienaam en wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw lidmaatschapsregistratienaam en wachtwoord. Je gaat akkoord:


(a) Als iemand ongeoorloofd gebruik van uw ledenregistratienaam of -wachtwoord of enige andere schending van vertrouwelijkheidsregels constateert, stelt u het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk onmiddellijk op de hoogte, als u het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk niet op tijd op de hoogte hebt gesteld Als de schade verder wordt uitgebreid, draagt u de schade zelf en is het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk dus vrijgesteld van aansprakelijkheid;


(b) Zorg ervoor dat u de website verlaat in de juiste stappen aan het einde van elke online periode. Dutch E-commerce News Network kan en zal niet verantwoordelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door uw niet-naleving van de bepalingen van deze paragraaf.


U begrijpt dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk een redelijke tijd nodig heeft om actie te ondernemen op uw verzoek.Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen (inclusief maar niet beperkt tot enig verlies van u) die heeft plaatsgevonden voordat de actie wordt ondernomen. Tenzij er wettelijke regelingen of rechterlijke uitspraken zijn en u toestemming heeft gekregen van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, mogen uw loginnaam, nickname en wachtwoord op geen enkele manier worden overgedragen, geschonken of geërfd (behalve de eigendomsrechten met betrekking tot het account).


5.3 Regels met betrekking tot uw gegevens


U stemt ermee in dat "uw informatie" en alle "items" die u verstrekt voor de handel op de website van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk (verwijst in het algemeen naar alle wettelijk verhandelbare, materiële of immateriële en in verschillende vormen bestaan. Een specifiek item of een bepaald recht of belang, of een bepaalde rekening of effecten, of een bepaalde dienst of gedrag. De term "item" in deze overeenkomst omvat deze betekenis):


a. Er zal geen sprake zijn van fraude en het heeft niets te maken met vervalsing of diefstal;


b. Het zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten van derden op het item, of auteursrechten, rechten, handelsmerkrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, reputatierechten en andere wettelijke rechten die anderen genieten;


c) geen wetten, voorschriften, verordeningen of voorschriften overtreedt (inclusief maar niet beperkt tot wetten, voorschriften, verordeningen of voorschriften voor het reguleren van exportbeheer, handelsquota, bescherming van consumentenrechten, anti-oneerlijke concurrentie of valse reclame);


d) geen laster (inclusief commerciële laster), illegale intimidatie of illegale intimidatie bevat;


e. Geen obscene of kinderpornografische inhoud zullen bevatten;


f) Geen virussen zullen bevatten die opzettelijk systemen, gegevens of persoonlijke informatie, vermomde sabotageprogramma's, computerwormen, getimede programmabommen of andere computerprogramma's vernietigen, kwaadwillig verstoren, in het geheim onderscheppen of binnendringen;


g Het zal niet direct of indirect verband houden met de volgende goederen of diensten, of beschrijvingen bevatten van de volgende goederen of diensten:


(1) Goederen of diensten die op grond van deze overeenkomst verboden zijn;


(2) U hebt geen recht om goederen of diensten aan te sluiten of op te nemen.


Bovendien gaat u ermee akkoord dat u niet:


(1) Gebruik de "service" in verband met kettingbrieven, grote aantallen willekeurige e-mails, spam-e-mails of gekopieerde of overbodige informatie;


(2) Gebruik de "service" om de e-mailadressen en andere informatie van anderen te verzamelen zonder de toestemming van andere personen; of gebruik de "service" om valse e-mailadressen te maken, of gebruik andere formulieren om te proberen de identiteit van de afzender of de bron te achterhalen van de informatie Andere mensen misleiden.


(3) Andere items die schadelijk zijn voor de transactiebeveiliging van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, de reputatie van de website of het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk verboden items.


5.4 Verboden voorwerpen


Het is niet toegestaan om op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk te publiceren of de volgende items of items met de volgende informatie te kopen of verkopen via het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk:


(a) Gebruik absolute taal- of uitdrukkingstermen op productverpakkingen of promotiepagina's, inclusief maar niet beperkt tot de volgende woordenschat: hoog (X), cijfer, goed, top, topkwaliteit, merk, uniek, ,, verkoop + kampioen, koopje jacht, gereedschap, hoog, eerste in het land, extreem, eerste keus, ongekend, absoluut, wereld, hoogtepunt, hoogtepunt, uitvinding, geavanceerd, enz.;


(b) Gebruik bekende handelsmerken, merknamen en patronen op productverpakkingen of promotiepagina's;


(c) De nationale vlag, het nationale embleem, het volkslied, de militaire vlag, het militaire embleem of het militaire volkslied mogen niet worden gebruikt of gebruikt in vermomde vorm op productverpakkingen of promotiepagina's; mogen niet worden gebruikt of vermomd in de naam van organen en orgel personeel;


(d) Het mag geen obscene, pornografische, blog-, bijgeloof-, terreur- of gewelddadige inhoud bevatten, en mag ook geen etnische, raciale, religieuze of genderdiscriminerende inhoud bevatten;


(e) Advertenties voor medische behandelingen, producten, medische apparatuur en gezondheidsvoeding mogen geen reclamewoordvoerders gebruiken voor aanbevelingen en certificering; minderjarigen onder de tien jaar mogen niet worden gebruikt als reclamewoordvoerders;


(f) Gegevens, statistieken, onderzoeksresultaten, samenvattingen, citaten en andere citaten die in advertenties worden gebruikt, moeten waar en nauwkeurig zijn en de bron moet worden vermeld. Indien de inhoud van de offerte het toepassingsgebied en de geldigheidsduur heeft, dient dit duidelijk te worden vermeld;


g) Wanneer de bedrijfsexploitant promotieactiviteiten verricht door prijzen te vergelijken met andere bedrijfsexploitanten of andere verkoopvormen, geeft hij nauwkeurig de betekenis van de vergeleken prijs aan en kan hij aantonen dat de gemarkeerde prijs die moet worden vergeleken waar en geldig is. Anders is er sprake van prijsfraude;


(h) Artikelen die verboden of beperkt zijn door wetten, voorschriften, verordeningen of voorschriften;


(i) Artikelen die volgens het Netherlands E-commerce News Network verboden of ongeschikt zouden moeten zijn voor aan- en verkoop via het Netherlands E-commerce News Network.


5.5 Regels voor het plaatsen van internetadvertenties


Commerciële advertenties die direct en indirect goederen of diensten promoten via internetmedia zoals websites, webpagina's en internettoepassingen, in de vorm van tekst, afbeeldingen, audio, video of andere vormen, zijn allemaal internetadvertenties.


U dient verantwoordelijk te zijn voor de authenticiteit en wettigheid van relevante internetadvertentie-inhoud die wordt gepubliceerd door het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk (inclusief maar niet beperkt tot productinformatie, tentoonstellingshallen, enz.), en dergelijke advertentie-informatie moet identificeerbaar en duidelijk gemarkeerd zijn " Adverteren", is Holland E-commerce News Network als internetinformatiedienstverlener die informatiediensten levert niet verantwoordelijk voor het bovengenoemde internetreclamegedrag van gebruikers, maar als Holland E-commerce News Network ontdekt dat gebruikers illegale advertenties plaatsen via Holland E-commerce nieuwsnetwerk, Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk zal maatregelen nemen tegen gebruikers, waaronder maar niet beperkt tot het verwijderen van informatie, het verbieden van publicatie, het beperken van accountrechten totdat het account wordt gesloten.


5.6 Verkoop en promotie van goederen en/of diensten


U dient zich te houden aan het principe van goede trouw, ervoor te zorgen dat de goederen en/of service-informatie die u publiceert waar is en consistent is met de goederen en/of diensten die u daadwerkelijk verkoopt, en uw transactiebeloften serieus nakomt tijdens het transactieproces. U dient een gezonde concurrentieverhouding te handhaven op de Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatformmarkt, en u mag concurrenten niet vernederen of belasteren, u mag zich niet bemoeien met transacties of activiteiten op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatform, of u moet bemoeien of proberen om op enigerlei wijze interfereren met het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk De normale werking van het platform.


5.7 Leveranciersverklaring en garantie


(1) Het voldoet aan de registratievoorwaarden die zijn vastgelegd door het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk en voorziet het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk van echte, wettelijke, nauwkeurige en effectieve registratie-informatie, en garanties zoals e-mailadres, contactnummer, contactadres , en postcode De geldigheid en veiligheid van dergelijke inhoud zorgt ervoor dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk en andere gebruikers zelf contact kunnen opnemen via de bovengenoemde contactgegevens. Tegelijkertijd is de leverancier ook verplicht om de relevante registratie-informatie tijdig te actualiseren wanneer de relevante informatie daadwerkelijk verandert.


(2) Het belooft zich te houden aan deze overeenkomst en alle regels en procedures die op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk zijn gepubliceerd.


(3) Hij heeft het wettelijke recht om deze overeenkomst te sluiten en gebruik te maken van de relevante diensten van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk.


(4) Alle informatie die op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk wordt gepubliceerd, is waarheidsgetrouw en nauwkeurig en voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en de regels van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk.


(5) Het heeft wettelijke verkooprechten en intellectuele eigendomsrechten voor de producten die betrokken zijn bij zijn productinformatie die wordt gepubliceerd op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk.


(6) Het garandeert dat alle acties die worden uitgevoerd bij het gebruik van de service voldoen aan de wet-, regelgeving en relevante regels en voorschriften van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, evenals verschillende sociale publieke belangen en openbare ethiek. Indien er door een overtreding rechtsgevolgen ontstaan, zal de leverancier in eigen naam alle daarbij behorende wettelijke verantwoordelijkheden zelfstandig op zich nemen.


(7) Hij stemt ermee in om geen commercieel gebruik te maken van gegevens op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik ervan in Nederland door deze te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken aan andere partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse e-commerce -commerce nieuwsnetwerk Alle informatie weergegeven door andere gebruikers op de e-commerce nieuwsnetwerkwebsite.


(8) Het belooft de wettelijke rechten en kwalificaties te hebben om relevante productverkoopinformatie te uploaden naar het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk en deze te verkopen, en de voorgaande acties vormen geen wettelijke rechten en belangen van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten, enz. van derden. Inbreuk, als het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk vanwege zijn gedrag onderworpen is aan een claim, proces of administratieve verantwoordelijkheid van een derde partij, draagt het de overeenkomstige verantwoordelijkheid en stelt het de Nederlands e-commerce nieuwsnetwerk van aansprakelijkheid.


(10) Het belooft geen trefwoorden van niet-geautoriseerde merken te gebruiken in haar gepubliceerde producten.


(11) Het belooft de marktorde niet te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot, op enigerlei wijze, het opzettelijk omzeilen van verschillende regels of marktcontrolemaatregelen van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, of het verkrijgen en gebruiken van het officiële Nederlandse e-commerce nieuws netwerk op een ongepaste manier Of het gedrag van een hulpbron of service van een derde partij. In geval van overtreding heeft het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk het recht om de officiële middelen, servicevoordelen te annuleren en/of de bijbehorende servicekwalificaties te beëindigen die zijn verkregen en op een ongepaste manier worden gebruikt.


Indien het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk constateert dat de leverancier voornoemde verklaring en garantie heeft geschonden, heeft het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk het recht om zijn geregistreerde ondernemingswinkels zonder kennisgeving op te zeggen en heeft het het recht om van de leverancier te eisen dat deze de overeenkomstige schadevergoedingsplicht.


6. Het recht om de door u verleende licentie te gebruiken


U verleent de wereldwijde, eeuwigdurende en gratis licentie om het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk en zijn gelieerde ondernemingen te gebruiken (en hebt het recht om het recht op meerdere niveaus opnieuw te autoriseren), het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk en zijn gelieerde ondernemingen. geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, kopiëren, herzien, herschrijven, publiceren, vertalen, distribueren, uitvoeren en weergeven van "uw informatie" of er afgeleide werken van te maken, en/of in enige vorm die momenteel bekend is of in de toekomst zal worden ontwikkeld, Media of technologie, "uw informatie" opnemen in andere werken.


7. Privacy


Hoewel er op grond van artikel 6 gebruiksrecht is, is op grond van de bescherming van uw privacy een basisprincipe van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, voor dit doel zal het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk ook worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk "Uw profiel".


Alle voorwaarden van de privacyverklaring van het Dutch E-commerce News Network maken deel uit van deze overeenkomst, dus u dient deze zorgvuldig te lezen. Houd er rekening mee dat zodra u vrijwillig "uw informatie" op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk openbaar maakt, dergelijke informatie door andere mensen kan worden verkregen en gebruikt.


8. Transactieprocedure:


8.1 Productbeschrijving toevoegen


Productbeschrijvingen zijn andere door u verstrekte beschrijvingen, zoals tekstbeschrijvingen, afbeeldingen en foto's die worden weergegeven op de website van Dutch E-commerce News, die kunnen zijn:


(a) Een beschrijving van de producten die u bezit en wilt verkopen;


(b) Een beschrijving van het product dat u zoekt.


U kunt elk type productbeschrijving publiceren op de Nederlandse e-commerce nieuwswebsite, of beide typen tegelijkertijd publiceren, op voorwaarde dat u de productbeschrijvingen in de juiste categorie indeelt.


Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk is niet verantwoordelijk voor de juistheid of authenticiteit van de productbeschrijving.


8.2 Onderhandelingen over de transactie

    De partijen bij de transactie onderhandelen met elkaar door het onderzoek en het rendement duidelijk te beschrijven op de Nederlandse e-commerce nieuwswebsite. Nadat de twee partijen de aanvraag of retour hebben geaccepteerd, is de betrokken gebruiker van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk verplicht om de transactie te voltooien. Tenzij onder speciale omstandigheden (zoals een gebruiker die een substantiële wijziging aanbrengt nadat u een aanvraag heeft verzonden, of de beschrijving van het item een tekstinvoerfout moet verduidelijken, of u er niet in slaagt de identiteit van de gebruiker die bij de transactie betrokken is te verifiëren, enz. .), het onderzoek en geen beloften kunnen worden ingetrokken.


8.3 Behandeling van transactiegeschillen


(a) Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk heeft geen betrekking op juridische relaties en juridische geschillen tussen gebruikers als gevolg van transacties, en zal en kan niet betrokken zijn bij transacties tussen beide partijen. Als u een geschil heeft met een of meer gebruikers, of met een externe dienstverlener van wie u diensten verkrijgt via het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, bent u vrijgesteld van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk (en het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk). news network agent en (werknemers) zijn verantwoordelijk voor alle (feitelijke of gevolg) claims, claims en schade van verschillende soorten en aard die voortvloeien uit dergelijke geschillen of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen.


(b) Wanneer u geschillen heeft met andere gebruikers als gevolg van de transactie tijdens de online transactie van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, en het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk verzoekt te bemiddelen, na beoordeling heeft het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk het recht om te bemiddelen en de regels voor openbare kennisgeving te volgen. Omdat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk geen justitiële instelling is, begrijpt en erkent u volledig dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk een beperkt vermogen heeft om bewijsmateriaal te identificeren en geschillen te behandelen. De transactiegeschillen worden volledig geaccepteerd op basis van uw toevertrouwing, en er is geen garantie dat de resultaten van de geschillenregeling consistent zijn.Uw verwachting is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van de geschillenregeling. Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk heeft het recht om te beslissen of het deelneemt aan de bemiddeling van geschillen.


(c) Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk heeft het recht om u via e-mail en andere contactmethoden op de hoogte te stellen van de situatie, en om de andere partij per e-mail op de hoogte te stellen van wat u hebt vernomen, enz. U bent verplicht om meewerken aan het werk van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, anders behoudt de Nederlandse Telecom Shangnews.com zich het recht voor om ongunstige resultaten te behalen.


(d) Als het effectieve juridische document bevestigt dat de gebruiker de wet heeft overtreden of deze overeenkomst heeft geschonden, of als het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk oordeelt dat de gebruiker wordt verdacht van onwettig of deze overeenkomst heeft geschonden, heeft het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk het recht om te publiceren op de website van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk Het onwettig gedrag van gebruikers aankondigen in de vorm van online publicatie en sancties opleggen (inclusief maar niet beperkt tot beperking van rechten, beëindiging van de dienst, enz.).


8.4 Gebruik je gezond verstand


Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk kan en probeert niet de informatie die door andere gebruikers via de "service" wordt verstrekt, te controleren. In wezen kan de informatie van andere gebruikers beledigend, schadelijk of onnauwkeurig zijn en in sommige gevallen onjuiste identificatie-instructies bevatten of op frauduleuze wijze identificatie-instructies toevoegen. Het Netherlands E-commerce News Network hoopt dat u voorzichtig bent en uw gezond verstand gebruikt bij het gebruik van het Netherlands E-commerce News Network.


9. Handelssysteem


9.1 Manipuleer geen transacties


U stemt ermee in om geen gebruik te maken van medewerkers (ondergeschikte klanten of derden) die misleiding of bedrog helpen realiseren om de resultaten van commerciële onderhandelingen met een andere transactiepartij te manipuleren.


9.2 Systeemintegriteit


U stemt ermee in dat u geen apparaat, software of routine zult gebruiken om de normale werking van de website van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk of transacties die worden uitgevoerd op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen onredelijke of onevenredig grote belasting van de netwerkstructuur van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk nemen. U mag uw wachtwoord niet aan derden bekendmaken, of uw wachtwoord met derden delen, of uw wachtwoord voor ongeoorloofde doeleinden gebruiken.


9.3 Feedback


U mag geen acties ondernemen die de integriteit van het informatiefeedbacksysteem kunnen schaden, zoals: het gebruik van de tweede lidmaatschaps-ID of een derde partij om positieve feedback voor uzelf achter te laten; het gebruik van de tweede lid-ID of een derde partij om voor andere gebruikers achter te laten Negatieve feedback (feedback data bombing) of negatieve feedback achterlaten (feedback die kwaadwillig is opgelegd) wanneer de gebruiker bepaalde acties niet uitvoert die buiten de reikwijdte van de transactie vallen.


9.4 Niet voor commercieel gebruik


U stemt ermee in dat u geen informatie voor commerciële doeleinden mag gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren van informatie die wordt weergegeven op de website van Dutch E-commerce News en deze voor commerciële doeleinden mag gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch E-commerce News Netwerk.


10. Beëindiging van de service of toegangsbeperking


U stemt ermee in dat als het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk u geen kosten in rekening brengt, het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk om welke reden dan ook naar eigen goeddunken kan bepalen (inclusief maar niet beperkt tot het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk van mening is dat u inbreuk heeft de letterlijke betekenis en geest van deze overeenkomst, Of u handelt op een manier die niet in overeenstemming is met de letterlijke betekenis en geest van deze overeenkomst, of u logt niet langer dan 365 dagen in op de website met uw account en wachtwoord) beëindigen uw "service"-wachtwoord, account (of een deel daarvan) kopiëren) of uw gebruik van de "service", en verwijder de "uw informatie" die u hebt verstrekt tijdens het gebruik van de "service".


U stemt ermee in dat in het geval dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk u kosten in rekening brengt, het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk het bovengenoemde servicebeëindigingsgedrag zal implementeren op basis van een redelijk vermoeden en voorafgaande kennisgeving. Tegelijkertijd kan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk naar eigen goeddunken besluiten om op elk moment met of zonder kennisgeving te stoppen met het leveren van de "service" of een deel ervan. U stemt ermee in dat de maatregelen om uw gebruik van de "service" volgens enige bepalingen van deze overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden uitgevoerd, en u erkent en gaat ermee akkoord dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk uw account onmiddellijk ongeldig kan maken of uw account kan annuleren en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account, of u verbiedt verdere toegang tot dergelijke bestanden of 'services'. Nadat het account is beëindigd, is het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk niet verplicht om informatie in of met betrekking tot het oorspronkelijke account te bewaren, of informatie door te sturen die niet is gelezen of verzonden naar u of een derde partij. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor het beëindigen van uw toegang tot de "service".


U hebt het recht om annulering van uw account aan te vragen bij het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk. Indien goedgekeurd door het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, zal het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk uw account annuleren. Op dat moment wordt uw contract met de Nederlands e-commerce nieuwsnetwerk op basis van deze overeenkomst De relatie eindigt. Nadat uw account is geannuleerd, is het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk niet verplicht om informatie in uw account aan u te bewaren of openbaar te maken, noch is het verplicht om informatie die u niet hebt gelezen of verzonden naar u of een derde partij door te sturen.


U begrijpt en gaat ermee akkoord dat na beëindiging van uw contractuele relatie met het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk:


(a) Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk heeft het recht om uw gegevens te blijven bewaren.


(b) Indien u tijdens uw gebruik van de dienst de wet of deze overeenkomst en/of regels hebt overtreden, kan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk nog steeds uw rechten opeisen in overeenstemming met deze overeenkomst.


(c) De relatie tussen u en andere gebruikers als gevolg van het gebruik van de service tijdens uw gebruik van de service wordt niet beëindigd door de beëindiging van deze overeenkomst. Andere gebruikers hebben nog steeds het recht om uw rechten op te eisen, en u moet doorgaan met uw verplichtingen nakomen volgens uw verplichtingen.


11. Wat zijn de gevolgen van het overtreden van de regels?


Zonder beperking van andere corrigerende maatregelen kan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, als een van de volgende situaties zich voordoet, onmiddellijk een waarschuwing geven, uw lidmaatschap tijdelijk opschorten, permanent opschorten of beëindigen, alle bestaande informatie over u verwijderen en alle andere informatie die u weergeeft op de website:


(a) U hebt deze overeenkomst geschonden;


(b) Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk kan geen informatie verifiëren of authenticeren die u aan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk verstrekt;


(c) Holland E-commerce News Network is van mening dat uw acties ertoe kunnen leiden dat u, gebruikers van Holland E-commerce News Network of externe dienstverleners die diensten verlenen via Holland E-commerce News Network of Holland E-commerce News Network wettelijke aansprakelijkheid. Zonder enige andere corrigerende maatregelen te beperken, kan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, als blijkt dat u betrokken bent bij frauduleuze activiteiten waarbij het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk betrokken is, uw account opschorten of beëindigen en uw wettelijke verantwoordelijkheid nastreven.


Als de informatie die u publiceert op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatform contractbreuk inhoudt of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, kan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk de bijbehorende informatie onmiddellijk verwijderen of blokkeren volgens de bijbehorende regels, of haal uw producten uit de schappen en houd toezicht.


Uw gedrag op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatform, of hoewel niet geïmplementeerd op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatform, maar een impact heeft op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatform en zijn gebruikers, vormt een contractbreuk of maakt inbreuk op de rechten en belangen van derden kan het Netherlands E-commerce News Network maatregelen treffen zoals het beperken van uw deelname aan marketingactiviteiten en het opschorten van (een deel van) de aan u verleende diensten in overeenstemming met de daarvoor geldende regels. Als uw gedrag een fundamentele contractbreuk vormt, kan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk beslag leggen op uw account en de levering van diensten aan u beëindigen.


12. Diensten worden geleverd "zoals ze zijn"


Het Dutch E-commerce News Network zal er alles aan doen om u plezier te laten beleven aan het gebruik van de website van het Dutch E-commerce News Network. Helaas kan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk op geen enkel moment technische problemen of andere moeilijkheden voorzien. Dergelijke problemen kunnen leiden tot gegevensverlies of onderbreking van andere diensten. Om deze reden begrijpt u duidelijk en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de "service" op eigen risico is. "Diensten" worden geleverd op basis van "as is" en "as available".


Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk verklaart uitdrukkelijk dat het niet allerlei expliciete of impliciete garanties geeft, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.


Dutch E-commerce News Network garandeert niet de volgende inhoud:


(a) "Service" voldoet aan uw eisen;


(b) "Service" wordt niet onderbroken en is tijdig, veilig en zonder fouten;


(c) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van "diensten" nauwkeurig of betrouwbaar zijn;


(d) De kwaliteit van alle producten, diensten, materialen of andere materialen die u koopt of verkrijgt via de "Diensten" zal aan uw verwachtingen voldoen.


Het downloaden of verkrijgen van materiaal in andere vormen door het gebruik van "services" doet u naar eigen goeddunken, en de risico's die hieraan verbonden zijn, zijn voor uw rekening. Voor eventuele schade aan uw computersysteem die optreedt wanneer u dergelijk materiaal downloadt U bent verantwoordelijk voor eventuele schade of gegevensverlies. Alle mondelinge of schriftelijke opmerkingen of informatie die u verkrijgt van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk of via of van de "service" zullen geen enkele garantie opleveren die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst is vermeld.


13. Aansprakelijkheid


U begrijpt duidelijk en gaat ermee akkoord dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk niet aansprakelijk is voor enige schade veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, goodwill, gebruik, gegevens, enz. of andere immateriële schade (ongeacht of het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade):


(a) Gebruik of niet-gebruik van de "service";


(b) De kosten voor het verkrijgen van alternatieve goederen en diensten als gevolg van de aankoop of verwerving van goederen, monsters, gegevens, materialen of diensten via of van de "Diensten", of de ontvangst van enige informatie via of van de "Diensten" of het sluiten van een transactie;


(c) toegang krijgen tot of wijzigen van uw transmissiemateriaal of gegevens zonder toestemming;


(d) Verklaringen van derden over de "service" of gedrag met betrekking tot de "service";


(e) Alle andere zaken met betrekking tot de "service" veroorzaakt door welke reden dan ook, inclusief nalatigheid.


Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk kan op geen enkel moment technische problemen of andere problemen voorzien, en dergelijke problemen kunnen leiden tot gegevensverlies of andere serviceonderbrekingen. Hiertoe begrijpt u duidelijk en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de "service" op eigen risico is en dat de "service" wordt geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk verklaart uitdrukkelijk dat het geen enkele vorm van expliciete of impliciete garanties geeft, inclusief maar niet beperkt tot garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk. Dutch E-commerce News Network garandeert niet de volgende inhoud:


(a)> "Service" voldoet aan uw eisen;


(b) "Service" wordt niet onderbroken en is tijdig, veilig en zonder fouten;


(c) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van "diensten" nauwkeurig of betrouwbaar zijn;


(d) De kwaliteit van alle producten, diensten, materialen of andere materialen die u koopt of verkrijgt via de "Diensten" zal aan uw verwachtingen voldoen. Het downloaden of verkrijgen van materiaal in andere vormen door het gebruik van "services" doet u naar eigen goeddunken, en de risico's die hieraan verbonden zijn, zijn voor uw rekening. Voor eventuele schade aan uw computersysteem die optreedt wanneer u dergelijk materiaal downloadt U bent verantwoordelijk voor eventuele schade of gegevensverlies. Alle mondelinge of schriftelijke opmerkingen of informatie die u verkrijgt van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk of via of van de "service" creëren geen garantieverantwoordelijkheid die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst is vermeld.


Het Dutch E-commerce News Network biedt u alleen de diensten van het Dutch E-commerce News Network platform U begrijpt dat de informatie op het Dutch E-commerce News Network platform door de gebruikers zelf wordt vrijgegeven en risico's en defecten kan hebben. Aangezien het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatform de kenmerken heeft van massale informatie en de scheiding van informatie van de fysieke objecten in de informatienetwerkomgeving, kan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk de informatie van de goederen en /of diensten één voor één, en u kunt de goederen en/of items die betrokken zijn bij de transactie niet één voor één beoordelen. Of de kwaliteit, veiligheid, wettigheid, authenticiteit en nauwkeurigheid van de service, u dient met de nodige voorzichtigheid te beoordelen.


14. Compensatie


U stemt ermee in dat als gevolg van uw schending van deze overeenkomst of andere documenten in deze overeenkomst, of uw schending van de wet of schending van de rechten van een derde partij, de derde partij zal moeten voor bedrijven, directeuren, werknemers en agenten die een claim indienen (vergoedingskosten omvatten maar zijn niet beperkt tot gerechtelijke kosten en de kosten van het inhuren van andere professionals), moet u het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk en zijn gelieerde ondernemingen volledig vergoeden.


15. Naleving van de wet


U zult zich houden aan alle relevante wetten, voorschriften, regels en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van de "service", evenals uw biedingen, aankoop en verkoop van artikelen en het verstrekken van zakelijke informatie.


16. Geen agentschapsrelatie


Jij en het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk zijn alleen onafhankelijke contractanten. Deze overeenkomst is niet bedoeld om een agentschap, partnerschap, joint venture, dienstverband en dienstverband, of franchisetoekenning en -toekenningsrelatie te vormen of te creëren.


17. Reclame en financiële diensten


U communiceert met of voert zakelijke transacties uit met of neemt deel aan promotionele activiteiten van de adverteerders die zijn geïdentificeerd op de "Diensten" of via de "Diensten", inclusief betaling voor en levering van gerelateerde goederen of diensten, en gerelateerde zakelijke transacties. garanties of verklaringen zullen alleen plaatsvinden tussen u en de persoon die de advertentie heeft geplaatst. U stemt ermee in dat voor enige vorm van verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijke zakelijke transacties of het verschijnen van dergelijke advertenties op de "Diensten", het Netherlands E-commerce News Network niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige verantwoordelijkheid. Als u van plan bent om een dienst te creëren of eraan deel te nemen met betrekking tot een bedrijf, aandelenkoers, investering of effecten via de "Service", of nieuwsinformatie of waarschuwingen met betrekking tot een bedrijf, aandelenkoers, investering of effecten ontvangt of opvraagt via de " Service" Houd er rekening mee dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid, winstgevendheid van dergelijke informatie die via de "service" wordt verzonden, en niet verantwoordelijk of verantwoordelijk is voor enige transactie of investeringsbeslissingen die op basis van dergelijke informatie worden genomen.


18. Link


De "service" of een derde partij kan links naar andere World Wide Web-sites of bronnen verstrekken. Aangezien het Dutch e-commerce News Network geen controle heeft over deze websites en bronnen, erkent en stemt u ermee in dat het Dutch e-commerce News Network niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en u erkent niet dat deze websites of bronnen kunnen beschikbaar zijn via Inhoud, promotie, producten, diensten of ander materiaal verkregen van deze websites of bronnen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hen. U erkent en stemt er verder mee in dat voor enige directe of indirecte verliezen veroorzaakt (of beweerdelijk veroorzaakt te hebben) enige directe of indirecte verliezen als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, promotie, producten, diensten of ander materiaal verkregen van dergelijke websites of bronnen, Holland E-commerce News Nets is niet verantwoordelijk.


19. Overmacht


Om redenen buiten de redelijke controle van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen of rellen, materiële tekorten of rantsoenen, rellen, oorlogshandelingen, overheidshandelingen, storingen in communicatie of andere faciliteiten, of ernstige slachtoffers, enz. Als het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk de overeenkomst vertraagt of niet uitvoert, aanvaardt het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk geen enkele verantwoordelijkheid voor u.


20. Melding


    U dient de effectieve contactgegevens zoals het e-mailadres, het contactnummer, het contactadres, de postcode enzovoort die u opgeeft nauwkeurig in te vullen en bij te werken, zodat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk of andere gebruikers effectief contact met u kunnen opnemen omdat zij kan niet met u communiceren via deze contactmethoden.Als u contact opneemt, bent u als enige verantwoordelijk voor eventuele verliezen of verhoogde kosten tijdens het gebruik van de diensten van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u verplicht bent om de geldigheid van de contactgegevens die u verstrekt te behouden.Als er een wijziging is die moet worden bijgewerkt, dient u de vereisten van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk te volgen.


    Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk zal u verschillende kennisgevingen sturen naar een of meerdere van uw bovenstaande contactmethoden, en de inhoud van dergelijke kennisgevingen kan een aanzienlijk gunstig of negatief effect hebben op uw rechten en plichten. Let op.


    Het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk zal u op de hoogte brengen via de bovenstaande contactmethoden. De schriftelijke kennisgevingen die elektronisch worden verzonden, inclusief maar niet beperkt tot de aankondiging op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatform, sturen een mobiel bericht naar het contactnummer dat is opgegeven aan u, en u voorzien van e-mails naar uw e-mailadres, informatie, systeemberichten en stationsbriefinformatie naar uw account sturen, die geacht worden te zijn afgeleverd na succesvolle levering; schriftelijke kennisgevingen verzonden op papier, in overeenstemming met de verstrekte contactadres Vijf kalenderdagen worden geacht te zijn geleverd.


    Voor eventuele geschillen die voortvloeien uit handelsactiviteiten op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatform, stemt u ermee in dat de gerechtelijke autoriteiten (inclusief maar niet beperkt tot de volksrechtbanken) u juridische documenten kunnen bezorgen via moderne communicatiemethoden zoals sms-berichten via mobiele telefoons, e -mails of verzendmethoden (inclusief maar niet beperkt tot procesdocumenten). Uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens voor het ontvangen van juridische documenten zijn het mobiele telefoonnummer en de e-mailcontactinformatie die u heeft opgegeven toen u zich registreerde en bijwerkte op het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkplatform.De juridische documenten die door de rechterlijke macht aan de bovenstaande contactgegevens worden geacht te zijn verstrekt. Uw postadres is uw wettelijke contactadres of een geldig contactadres dat door u is opgegeven.


    U stemt ermee in dat de rechterlijke macht een of meer van de bovenstaande methoden van betekening mag gebruiken om u juridische documenten te bezorgen, en dat de gerechtelijke organen meerdere methoden kunnen gebruiken om u juridische documenten te bezorgen.


    U stemt ermee in dat de bovenstaande wijze van betekening van toepassing is op alle fasen van het gerechtelijk proces. Zoals het aangaan van procesprocedures, inclusief maar niet beperkt tot procedures in eerste aanleg, tweede aanleg, nieuw proces, uitvoerings- en toezichtprocedures, enz.


    U moet ervoor zorgen dat de verstrekte contactgegevens nauwkeurig, effectief en in realtime worden bijgewerkt. Indien de verstrekte contactgegevens onjuist zijn, of de gewijzigde contactgegevens niet tijdig worden medegedeeld, de juridische stukken niet of niet tijdig kunnen worden aangeleverd, draagt u de juridische gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.


    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt elke kennisgeving tussen u en het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk per e-mail verzonden, of (in uw geval) naar het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces aan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk hebt verstrekt. Adres, of een ander adres zoals opgegeven door de betreffende partij. Vierentwintig (24) uur nadat de e-mail is verzonden, wordt de kennisgeving geacht te zijn afgeleverd, tenzij de afzender wordt geïnformeerd dat het betreffende e-mailadres ongeldig is gemaakt. Als alternatief kan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk de kennisgeving naar het adres sturen dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven aan het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk per aangetekende post en een ontvangstbewijs vragen. In dit geval wordt de kennisgeving geacht te zijn afgeleverd drie (3) dagen na de datum van verzending.


21. Toepassing van de wet, jurisdictie en andere


Alle aspecten van deze overeenkomst worden beheerst door de wetten van het vasteland van de Volksrepubliek China. Als er geen relevante wet- en regelgeving is, moet worden verwezen naar algemene internationale zakelijke praktijken en/of industriële praktijken.


U stemt ermee in dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk het recht heeft om een deel of alle rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst over te dragen vanwege zakelijke behoeften, zonder dat u hiervan op de hoogte hoeft te worden gesteld en uw toestemming hoeft te verkrijgen.


Deze overeenkomst vervangt elke schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen u en het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk over dezelfde zaken. Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling worden ingetrokken en zullen de overige bepalingen worden afgedwongen. De titel van de clausule is alleen bedoeld voor het gemak van verwijzing en definieert, beperkt, interpreteert of beschrijft op geen enkele manier de reikwijdte of limiet van de clausule. Het falen van het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk om actie te ondernemen tegen een contractbreuk door u of andere personen, betekent niet dat het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk het recht intrekt om actie te ondernemen bij een volgende of soortgelijke contractbreuk.


Geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van de Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkdienst en die verband houden met de Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerkdienst zullen door het Nederlandse e-commerce nieuwsnetwerk met u worden beslecht. Als de onderhandelingen mislukken, kan het worden opgelost door te procederen bij de volksrechtbank waar de gedaagde zich bevindt.